Algemene (leverings)voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Beadpress gevestigd te Leerbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 11069953. Ons BTW nummer is NL1468.02.111.B.01

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van Beadpress.
Met 'koper' wordt de wederpartij van Beadpress aangeduid; degene die van Beadpress koopt en/of geleverd krijgt. Door uw bestelling via onze online shop www.beadpress.nl verklaart u zich akkoord met de verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Prijzen
Alle in de online shop en in deze leveringsvoorwaarden vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Kopers uit Landen van de Europese Unie betalen de artikelprijs inclusief BTW. Beadpress is gerechtigd om prijzen in de webshop te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan kopers.

Levering/levertijd
Levering geschiedt op de plaats die de koper heeft opgegeven in de webshop of schriftelijk via post of E-mail. De verantwoordelijkheid voor het juist of volledig opgeven van het afleveradres ligt bij koper.

Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf, via overmaking of bij afhalen. De wet kopen op afstand zegt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Doorgaans geldt een leveringstermijn van 6 werkdagen na ontvangst van de betaling. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft koper niet het recht op enige schadevergoeding. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden.
De levertijd gaat in op het moment dat de door koper verschuldigde som bij Beadpress is ontvangen.

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien de koper de afname weigert, zullen de goederen worden opgeslagen voor het risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Deellevering
Indien bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig mochten zijn, zal koper hiervan per omgaande op de hoogte worden gesteld. Als dan zal met koper worden besproken of de gehele levering opschort tot de ontbrekende artikelen weer voorradig zijn, dan wel dat levering van de ontbrekende artikelen op een later tijdstip zal plaatsvinden.

Verzendkosten in Nederland
Verzendkosten zijn voor de koper. Verzendkosten zijn binnen Nederland 8,60 euro cent incl verpakkingskosten (excl. BTW). www.Beadpress.nl is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, diefstal of beschadigen van bestellingen verzonden via de standaard verzendmethode van TNT. Beadpress zorgt ervoor dat de stempels goed en veilig verpakt worden en levert ze af bij een vestiging van TNT Post. U kunt er voor kiezen om uw bestelling aangetekend of met pakketzeker te laten versturen. Deze wijze is veiliger dan verzenden via de standaard postbezorging. De kosten die aan het aangetekend versturen of via het pakketzeker versturen verbonden zijn, zijn tevens voor rekening van de klant. Wilt u gebruik maken van deze dienst vermeldt dit dan graag bij uw bestelopdracht. Tarieven voor aangetekend versturen en voor pakketzeker versturen vindt u tevens op de site van TNT Post. www.tnt.nl

Verzendkosten buitenland
Beadpress kan ook pakketjes naar het buitenland versturen. Neem voor de tarieven die hierbij gelden contact met ons op via marialouisa@beadpress.nl, want dit kan erg variëren.

Kwaliteit Producten uit de webshop van Beadpress zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen waaraan producten moeten voldoen die verkocht worden binnen de Europese Unie. Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving. Beadpress is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van door de Beadpress verkochte goederen.
Werkelijke kleuren kunnen afwijken van het geen op de monitor van koper weergegeven wordt.

Gebreken De koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste producten zijn geleverd;
- of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen;
- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze
ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden;

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Beadpress te melden.
Niet-zichtbare gebreken dient de koper na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Beadpress.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Beadpress worden geretourneerd.

Recht van retour
De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.
Voorwaarden: Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk zijn van Beadpress. Maatwerk valt buiten dit recht. Eventueel na overleg met Beadpress kan hier van afgeweken worden. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal dan binnen 30 dagen worden gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten, deze komen dan voor rekening van de klant.

Betalen
Betaling van uw bestelling is mogelijk via bank/giro-overschrijving. Na ontvangst van een bestelling stuurt Beadpress een bevestigings email aan koper. Het aankoopbedrag dient o.v.v. het ordernummer binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op Postbank rekeningnummer NL27INGB0661193535 t.n.v. M.L. Wessels te Leerbroek. 
Bij betalingen via bank worden geen handelingskosten berekend, in andere gevallen zijn de handelingskosten 4%.

Vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Beadpress is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Beadpress - ©opyright
Op deze website zit copyright en alle rechten behoren toe aan Facet Design. Op de inhoud en vormgeving van Beadpress (hieronder onder andere en niet alleen begrepen de teksten, de codes en de layout) rust auteursrecht. Dit houdt in dat de informatie, plaatjes, foto's, codes en de layout en de overige dingen niet mogen worden overgenomen en verspreid. Meer informatie over auteursrechten vindt u op deze pagina: http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/pagina.asp?pagkey=25264.

Beadpress® is een geregistreerd handelsmerk
Beadpress® is de merkhouder en kan optreden tegen anderen die zonder zijn toestemming gebruik maken van zijn merk en haar producten die in eigen beheer gecreëerd zijn, of van een met zijn merk "overeenstemmend teken". In artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom staan de verschillende inbreukgronden.
De volledige inhoud van deze website ( www.beadpress.nl en www.glassbeadsculptress.com) zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat alle (maar is niet beperkt tot) tekst, afbeelding, foto's, en producten ( glaskralen en sieraden ) die zij in eigen beheer gecreëerd heeft.

Al het materiaal dat kan worden opgevraagd via deze website mag alleen worden gebruikt om meer informatie over Beadpress® en haar diensten te vergaren. Het mag alleen verkregen worden met en bekeken worden in een webbrowser die in staat is om de inhoud weer te geven volgens de bijbehorende specificaties. Niets van het materiaal dat kan worden verkregen via deze website mag gebruikt, gekopieerd, nagemaakt, aangepast, gewijzigd, geprint, geprojecteerd of bekeken worden op een andere manier dan voorafgaande is beschreven zonder expliciete toestemming.

Alle overtredingen zullen worden vervolgd voor zo ver nationale en internationale wetgeving toelaten.

Beadpress® is een geregistreerd handelsmerk, een in de Benelux geregistreerde merknaam.

Zonder schriftelijke toestemming van Beadpress, mag er niets van deze site gekopieerd worden.

Annuleren van een order
De koper kan een transactie binnen 24 uur na het tijdstip van de bestelling annuleren en/of wijzigen door per e-mail hiervan melding te maken.

Copyright © 2012 Facet Design
Alle foto's zijn eigendom van Miriam Steger en mogen niet gekopiëeerd worden!